ProAgria Lappi

Vankkaa ja laajaa asiantuntemusta eri tarpeisiin.

-

ProAgria Lapin juuret ovat 1800-luvun lopulta

ProAgria Lapin historia ulottuu 1880-luvulle, jolloin v. 1885 perustettiin Peräpohjolan Maanviljelysseura edistämään maataloutta ja sen sivuelinkeinoja eteläisimmän Lapin alueelle. Pohjoisemmat osat Lapista saivat oman seuransa 1906, kun Lapin Maatalousseura perustettiin.

Lapin maatalouskeskus

Seurat edistivät maataloutta ja sen sivuelinkeinoja jakamalla neuvontaa alueen asukkaille. Neuvojat kiersivät talosta taloon, usein jalkaisin, ja osallistuivat käytännön työhön. Muita neuvonnan muotoja olivat kirjallisuuden ja lehtien levitys, kurssit, esitelmät, kilpailut, opintomielessä tehdyt retket, erilaiset teemapäivät ja näyttelyt. Myös uudisraivaustoiminta, toisen maailmansodan aiheuttamat huolto-, jälleenrakennus- ja asutustoimet olivat seurojen harteilla.

Vuonna 1970 maataloudellinen neuvontatyö siirtyi uudelle organisaatiolle, Lapin läänin maatalouskeskukselle ja seurojen tehtäväksi muodostui uuden toimijan tukeminen. Vuonna 1988 nimi muuttui Lapin Maatalouskeskukseksi ja vuonna 1992 Lapin Maaseutukeskukseksi. Yhdistymisen jälkeisinä vuosina henkilökuntaa oli 96 toimihenkilöä mukaan luettuna Lapin kalatalousneuvonta (nyk. Lapin kalatalouskeskus) ja Lapin läänin kalatoimisto sekä 1991 Lapin Maaseutukeskuksen toimihenkilöiksi siirtyneet kymmenen karjantarkkailuyhdistyksen toimihenkilöt.

Palvelutarjonta laajenee asiakkaiden myötä

Lapin Maaseutukeskuksen henkilöstön määrä oli vähentynyt melkein puoleen. Maitotila-asiantuntijoiden ja talous- ja kasvintuotantoasiantuntijoiden tarjoamat palvelut ovat edelleen keskeinen osa maatiloille tarjottavia palveluita.

Suomen liittyessä Euroopan Unioniin tällä oli omat pienet vaikutuksensa toimintaamme. Vuonna 1997 Lapin Maaseutukeskuksen alaisuudessa aloitti toimintansa Carrefour Lapland, EU:n komission tiedotusverkostoon kuuluva tiedotuspiste. Toiminta jatkui vuoteen 2014 saakka Europe Direct Lapland -nimen alla. Myös hanketoiminnan merkitys lisääntyi, ja se laajeni luonnontuotealalta myös muille toimialoille osaksi tilojen ja yritysten kehitystoimintaa.

Suomen alueelliset keskukset ovat aina tehneet yhteistyötä. Vuonna 2002 muodostettiin uusi yhtymä, jonka nimeksi tuli ProAgria. Alueelliset keskukset toimivat tänä päivänä itsenäisesti ProAgrian alaisuudessa, minkä myötä myös Lapin Maaseutukeskuksesta tuli ProAgria Lapin Maaseutukeskus ja vuonna 2005 ProAgria Lappi.

Yrityspalveluiden systemaattinen kehittäminen aloitettiin 2003 ja tänä päivänä se on kiinteä osa ProAgria Lapin tarjontaa. Henkilökuntaa on vajaa 30, josta maatiloja pääasiakasryhmänään palvelee yli puolet. Tarkemmin nykyistä palvelutarjontaamme esittelemme muilla sivuillamme.