Nurmentuotannon palvelut

-

Nurmentuotannon palvelut ovat kokonaisvaltaista tilan toiminnan suunnittelua

Nurmentuotannon tuotantokustannusten tunteminen on tärkeä tekijä tuotannon kannattavuuden parantamisessa. On huomattava, että viljelysuunnittelu ei ole pelkästään tukiehtojen täyttämistä, vaan se on kokonaisvaltaista tilan toiminnan suunnittelua.

Viljelyn kustannusten karkea arviointi jo ennen tuotantokautta on tärkeää. Ennakkolaskelmien tekeminen ja tuotantokustannusten laskeminen auttavat arvioimaan, millaista sadon määrää tai tuottoa hehtaarilta tarvitaan ylläpitämään viljelyn kannattavuus.

Toisaalta kustannusten arviointi havainnollistaa, mitkä ovat ne kustannuserät, jotka vaikuttavat eniten tilan taloudelliseen tulokseen ja miten niitä voidaan korjata.

On tärkeää tunnistaa peltolohkojen ominaisuudet ja sadontuottokyky sekä tehdä oikeat satsaukset oikeille lohkoille. 

Mitä on viljelysuunnittelu?

Viljelysuunnittelulla pyritään peltojen oikeaan ja taloudelliseen lannoittamiseen. Hyvä suunnittelu ehkäisee ylilannoittamista ja ravinteiden huuhtoutumista sekä pienentää nurmentuotannon kustannuksia. 

Oikea lannoitus taas parantaa nurmen kasvukuntoa ja parantaa säilörehun laatua. Tällä on suora yhteys ruokinnan onnistumiseen ja eläinten hyvinvointiin.

Viljavuusanalyysista lisää potkua

Kun haluat kehittää viljelyä kohti tavoitteitasi, hyödynnä viljavuustutkimusta ja maa-analyysia saadaksesi tietoa peltomaasta. Eurofins Viljavuuspalvelu analysoi näytteen ja ProAgrian asiantuntija tulkitsee tulokset.

Perinteiseen viljavuustutkimukseen verrattuna analyysi antaa lisätietoa maan kemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista kuten maan hiilipitoisuudesta sekä maan biologisista tekijöistä, kuten mikrobiaktiivisuudesta.

Analyysi sopii hyvin lisätyökaluksi viljelysuunnitteluun, ravinteiden täsmentämiseen tai omana kokonaisuutena pellon kasvukunnon parantamiseen ja hiiliviljelyyn.

Kasvustokäynnillä lisää tietoa pelloista

Nurmikasvustoja ei useinkaan tule havainnoitua kasvukauden kiireissä yhtä tarkasti kuin valmista rehua. Säilörehun tuotantokustannusten laskenta tai keinojen etsintä kustannusten alentamiseen vaikeutuu, jos satotason määrittäminen on epämääräistä.

ProAgrian asiantuntijan tekemällä kasvustokäynnillä kierretään tilan oleelliset pellot ja etsitään yhdessä ratkaisuja mietityttäviin kysymyksiin. Mielessä peltokierroksella pidetään tulevan rehun laadulliset ja määrälliset tavoitteet. Peltohavaintoja peilataan mm. viljavuusanalyysien, edellisten rehujen analyysien sekä aiempien satokirjausten tuloksiin. Toimenpide-ehdotusten pohdinta on käytännönläheistä, kun kaikki näkökulmat perustuvat tuoreisiin havaintoihin ja keskustelua käydään paikan päällä.

Kasvustokäynnillä korostuu maan kasvukunnon nykytila ja sen parantaminen viljelyteknisin keinoin. Kasvustokäynnillä käydään läpi sopivat kasvilajivalinnat tilan tavoitteisiin ja niiden merkitys hiilensidontaan.

Ota yhteyttä:

Enni Ylitalo

Viljelysuunnittelu

Armi Uljua

Nurmentuotanto ja viljelysuunnittelu

Timo Ohinmaa

Viljelysuunnittelu

Kati Riipi

Viljelysuunnittelu